Elementy Yggdrasilu

O elementech v Yggdrasilu

Nyní už víme, že Yggdrasil má devět světů. Dobře tedy, ale proč vlastně devět?
Vyplývá to z přirozené duality a polarity toho, co se snažím přiblížit, vyplývá to z velkého moudra:
Co jest nahoře, jest i dole
Jako éter se nám znázorňuje Asgard a Hel
Ohnivým živlem disponuje Vanaheim a Muspelheim
Vodním živlem Nifleheim a Jotunheim
Vzdušným živlem Lichtalfheim a Svartalfheim
a nakonec živlem země je jak jinak Mitgard.
Proč tomu tak je?
Asgard a Hel nám ukazují prvopočátek, podvědomí a vyšší vědomí, tedy naši neumírající nezrozenost. Z ní vzešly tři elementy, oheň, voda a vzduch…proč jsou dvakrát? To proto, že představují každou polaritu zvlášť, horní část polaritu aktivní, dolní část polaritu pasivní.
Aby živly mohly dále existovat a rozvíjet se, potřebovaly něco, co je spojí a udrží v jednotě. Tak vznikl živel země, který v Yggdrasilu má v sobě obě polarity současně, aby měl sílu jiné živly spoutat a udržet je.
Tedy z tohoto modelu lze již velmi poměrně přesně provést divinace na člověka samotného.
Pokud dále blíže zkoumáme Yggdrasil, zjistíme, že Vanaheim a Jotunheim jsou nejen protilehlé, ale představují proti pólové elementy, stejně jako Muspelheim a Nifleheim. Zvláštností je samozřejmě Lichtalfheim a Svartalfheim, které jsou sice elementálem vzdušným, ale představují světlo a tmu.
V tomto pohledu se tedy už začínáme orientovat v oné charakterové typologii člověka, v jeho rozlišení, rozdělení, dokážeme určit silné a slabé stránky nejen dominantního charakteru ale i těch ostatních. To nám dává možnost na nich dále pracovat a rozvíjet. A to popravdě nejen pomocí nejrůznějších cvičení. Mezi tohle cvičení, ano, patří i meditace, ale tu lze vést nejen způsobem, který zaměříme na dané charakterové vlastnosti, ale způsobem popisovaným jako evokace a invokace.
Pokud budeme evokovat ducha elementu, tzv. elementála, je potřeba si uvědomit, že tohle vyžaduje nejen zkušenost s evokacemi jako takovými, ale už určitou vnitřní stabilitu a silnou vůli.
Není to jen proto, že místo dobrého sluhy by se z elementa mohl stát špatný pán v onom pojetí vnějšího maléru, který by se mohl stát, ale zejména v tom našem vnitřním. Není to o posedlosti jako takové, která by se spojovala s posednutím jinou entitou. Ale při nesprávné evokaci místo vyrovnání vzájemného vlivu elemetů, by mohlo dojít k prohloubení daných charakterových vlastností, na kterých chceme zapracovat. Zejména těch negativních. Ty by právě díky tomu mohly být o to silnější a destruktivnější.
Proto je velmi důležitá ona silná vůle.
Ovšem pro tento případ tu samozřejmě máme techniku sigilií a samotnou posvátnou geometrii yggdrasilu.
Jelikož si za každý element-svět v Yggdrasilu můžeme vyjádřit opět samotným Yggdrasilem, a samotný Yggdrasil si naopak zase vyjádřit v elementu, vidíme, že v něm můžeme nejen číst, ale i psát. Psát runové sigilie do jednotlivých elementů, a tím jim dává záměr, jak mají pracovat a vzájemně s jinými spolupracovat. To lze samozřejmě vyjádřit i oním spojením pomocí přímek.
Ovšem teď, už nastává velmi mravenčí práce, která souvisí s opravdovou znalostí nejen run, ale výše popsaných typologií a jejich rozboru. To abychom věděli jaké runy do které části Yggdrasilu zasadit ( vlastně doslova), aby měly požadovaný vliv na ty živly-vlastnosti, které chceme uvést do harmonické vazby k ostatním elementům a jejich polaritám.
A ano, jak lze pracovat sám na sobě, lze stejným způsobem pracovat i s jinými, ale mějte na paměti, ne vždy je příhodné zasahovat do života druhým.

OHNIVÝ ŽIVEL
Oním prvotním zábleskem mezi elementy samotnými byl samozřejmě oheň, jakožto představitel všeho co tvoří, ale také všeho ničivého. Element, jehož potenciál je za tím, co známe také jako velký třesk.
Každý element má svého ducha. Tak jako máme ducha přírody, všemožné duchy všemožných stromů, kamenů, zvířat, tedy zkrátka všeho, tak těmi, dá se říct prvotními duchy, nad těmito můžeme řadit tyto duchy. Duchy Elementů.
Jejich jména jsou povšechně známá a vychází ze starořečtiny a můžou mít různou, ale vždy velmi podobnou formu.
Duch ohnivého elementu je nám samozřejmě znám jako SALAMANDR.
Co tento duch představuje? Absolutně všechno, co je s ohnivým živlem a jeho povahou spojeno. Jenom on ve své čisté formě je sám o sobě v naprosté harmonii. Ostatně to i pak další zbývající elementi. Jejich síla nespočívá jen v samotném projevu živlu, tak jak ho známe prostřednictvím přírody, ale jak jistě tušíte i v projevech o kterých jsem psal už dříve. A to v projevech emocí.
Též jsem psal, že každý element má dvě polarity aktivní x pasivní, chcete-li pozitivní x negativní. Každá z nich má svou nepopiratelnou sílu, ale kde každá z nich má vliv na charakter. Charakter nejen živé bytosti jako takové, ale především i pak na samotný charakter skutků této bytosti.
Je nám tedy jasné v jaké souvislosti ony polarity můžeme nazývat pozitivní x negativní.
Nicméně a to je velmi důležité, neustále platí zákony rovnováhy. Tedy příliš mnoho pozitivního vyvolá patřičnou negativní reakci, a samozřejmě obráceně. Poeticky by se dalo říct, že příliš mnoho světla nás nakonec oslepí, a naopak příliš mnoho tmy nás naučí prozření.
Též jsem psal, že magické evokaci-invokaci elementů dochází k posílení právě oněch vlastností elementu, které jsou nám vlastní. Pokud je v sobě nemáme zpracované, a necháváme se jimi příliš ovládat, dochází k velkým výkyvům. To je právě příklad ono předchozího odstavce.
Jistě, pozitivní polaritu zušlechťuje, negativní prohlubuje, ale jedna i druhá možnost může mít velmi nečekané výsledky. Zpočátku u pozitivních samozřejmě nečekaně výborné a u negativních nečekaně katastrofické. Jen samotný charakter jejich činů pak ukáže celou pravdu o tom, k čemu to nakonec posloužilo.
Ohnivý element se tedy projevuje na všech hrubohmotných, ale i na všech jemnohmotných úrovních. Jeho základními vlastnostmi jsou horko a expanze. Základním projevem ohnivého elementu je samozřejmě světlo. Plusová polarita ohně je tvořivá, plodná, zatímco mínusová destruktivní, rozkládající.
Dle magických nauk má ohnivý element elektrické fluidum. Onen význam ale uvedu až po uvedení ostatních živlů, protože ona názorná ukázka vzájemné interakce elektrického a magnetického fluida nám lecos osvětlí.
Jak jsem psal v jiné kapitole, k ohnivému elementu se váže temperament nám známý jako cholerik. Nicméně i tak musíme na paměti, že je to jen velmi obecné, protože typologie lidského temperamentu je složitější.
Klady:
Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozený vůdce, a to již od nejútlejšího věku. Nebývá apatický, lhostejný nebo depresivní. Má rozhodnost a silnou vůli, problémy řeší rychle. Dokáže velet snad úplně všemu, bez ohledu na znalosti prostředí a podmínky. Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil. Je skvělý a cílevědomý organizátor. Má schopnost dokončovat větší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj a také konkurenci. Miluje krizové situace, ve kterých často exceluje.
– Aktivnost, nadšení, odvaha, rozhodnost, smělost, soutěživost, dynamičnost, ambice, tvořivost, štědrost, vůdcovství, důstojnost, optimismus, žití v přítomnosti, sebejistota, sebevědomí, nadšení, svoboda, přímost, zápal, výmluvnost –

Zápory:

Cholerik má svá hesla a zásady, jimiž se ve svém životě řídí a jež se snaží dodržovat. Pokud se mu to nedaří, je nevrlý a nepříjemný. Nesnese, když nemá vždy pravdu, a ani náhodou si nehodlá připustit, že by se mohl mýlit. Musí vždy zvítězit a pak hledat způsob, jak si zachovat tvář. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Má rád, když stojí v čele a vede lidi k lepšímu chování. K ostatním lidem udržuje postoj a netoleruje lidi, kteří nevyužívají naplno své schopnosti. Je netrpělivý a netolerantní ke slabostem, a kvůli tomu špatně vychází zejména s nerozhodnými a pomalejšími lidmi. Bývá často netrpělivý například při čekání na nějakou událost. Jeho chování může někdy vyústit v agresi. Jeho reakce se okolí mohou zdát přehnané, ale cholerik se rozčílí a za pár okamžiků je ochoten se normálně bavit a znovu o problému jednat, což ostatní povahy mnohdy mate. Má problémy být v tichu a nerad je sám. Často je to workoholik. Nerad se zamýšlí, a ,, ztrácí čas „.
– Cholerik, nenávist, zlost, žárlivost, arogance, prudkost, netolerance, egocentrismus, násilí, vychloubačnost, mstivost, krutost, pýcha, netrpělivost, hádavost, přehánění, hazard, zbrklost, požitkářství, snobství –

Tělo je v ohnivém elementu zastoupeno hlavou.

Element Vody:
Jistě nebude žádným překvapením, že element vody je protipólem elementu ohnivého. Nejen ve vlastnostech, ale i ve fluidu. To je u vodního elementu magnetické.
Pokud bychom se zaměřili na evokaci vodního elementu, tak budeme vzývat elementa Undinu, též ale pro naši oblast nám budou bližší Rusalky.
Aktivní silou vodního elementu je vyživující, udržující životodárnost
Negativní zase rozklad a ničení
Vodní a ohnivý element jsou dva základní vzájemné protipóly, nejen povahou, ale i fluidem, protože na jejich interakci je postavena veškerá existence jak ji známe, spolu jsou schopny vše-stvoření, ale také zničení. Jejich schopnost rozložit, je stejně silná jako schopnost držet, jejich schopnost ničit, je stejně silná jako schopnost tvořit. Oheň i voda jsou na sobě přímo závislými elementy.
Charakterovou typologií k vodnímu živlu přiřazujeme Melancholii:
Klady:
Melancholik se již jako dítě jeví jako hluboký myslitel. Působí dojmem, že preferuje samotu, ale nemusí tomu být vždy tak. Navzdory svému nízkému sebehodnocení se snaží vypadat sebevědomě a důstojně. Oceňuje krásu, inteligenci a vědomosti. Je mlčenlivý a přemýšlivý. Klade důraz na duševní činnost. Je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá hlavně věcmi, které mají trvalý význam. Mívá vyšší IQ. Rád poslouchá hudbu. Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy. Postřehne detaily, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. Nemá rád plýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o pomoc lidem. Pokud má přátele, zajímá se o ně, stará se o ně a je pro ně ochoten udělat téměř všechno. Může rád řešit filosofické otázky a vytvářet si ideály jak o společnosti, tak o člověku.
– Jemnost, klid, odpuštění, skromnost, soucit, vroucnost, zdrženlivost, rodin, domov, obětavost, intuice, houževnatost, tradice, odhodlanost, motivovanost, nápaditost, důvtip, dobročinnost, jasnovidectví, snění, sympatie, empatie –

Zápory:

Melancholik snadno a často i opakovaně podléhá depresím. Trpí velkou vnitřní nejistotou. Melancholik je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou perfektní, a pokud problém v plánu není, mnohdy si nějaký vymyslí, ale nedá to najevo. Klade na sebe nerealistické nároky. Většinou musí mít všechno perfektní a podle svých představ. Na mnohé může působit dojmem podivína, protože melancholik má často názor velmi odlišný od ostatních, což může být způsobeno právě snahou vše si důkladně promyslet a vytvořit si tak mnohem objektivnější názor. Nesnáší velké skupiny lidí a hluk. Svoje problémy skrývá, velmi často zapírá problémy před ostatními.
– Bezcitnost, ledabylost, přetížení, sarkasmus, netečnost, povolnost, vzdorovitost, tísnivost, zranitelnost, plachost, nepraktičnost, negativní energie, sebelítost, sobectví, urážlivost, netolerance, žárlivost, nesmělost, nestálost, melancholie, uzavřenost, nedůvěřivost –

Část těla přiřazující se k vodnímu elementu je samozřejmě břicho.

Éter:
Pokud se odhodláte věnovat se duchovní cestě a s ní nezřídka spojené mnoha ezoterická, spirituální, mystické či magické směry, naleznete mnohé pojmy. Spousta těch pojmů je nejdříve zcela neznámá a nezřídka velmi těžce pochopitelná.
Jednomu, spíše jednomu z velmi důležitých, či dokonce velmi důležitých pojmů bych se rád věnoval. S dovolením přeskakuji element vzduchu a země, a vracím se k tomu prapůvodnímu.
Ale ještě než o něm začnu psát blíže…
Pokud již nějakou dobu kráčíte po duchovní stezce, určitě jste se se setkali s pojmy jako Akášická knihovna, Vesmírná knihovna, v současné době přichází nový velmi moderní výraz a to Kvantové pole. Je samozřejmě spousta vysvětlení co to vlastně je, a ta vysvětlení nás vedou k zcela úplnému zmatení a přesvědčení, že tohle musí být skutečně něco výjimečného. A ještě, kdo v tom čte, musí být sám zcela výjimečný.
A světe, čtenáři, ty kráčející po stezce duchovního poznávání – je to pravda. Jenomže naprosto jinak, než bychom si mysleli.
Spojení se je velmi, velmi výjimečné, ale ne v jeho obtížnosti, ale v jeho prožitku. A ten komu se to podaří je výjimečný, ne svým duchovním poznáním a zkušeností, ale svou obyčejnou existencí v lidskosti. Tedy, každý z nás je naprosto výjimečným. A každý z nás má tu možnost spojení.
Popravdě, není třeba se nechat zmást líbeznými řečmi o tom, co vám všem někdo může sdělit. Jistě, samozřejmě že může, ale proč vás nesdělí, jak vy sami se můžete spojit?
Ten základní způsob jsem již samozřejmě dávno psal v mým předchozích úryvcích o meditaci, třetím oku apod. Víte, všechno se to točí okolo jednoho a toho stejného – či spíše – všechno se to v tom jednom točí.
V Éteru
Již jsem psal o tom, že toto je element, ze kterého vzešly všechny ostatní. Tedy skutečně, nejsou jen čtyři elementy, ale je jich pět. Ale ty čtyři jsou součástí toho prvního – nultého – nebo jediného, který v sobě objevil nové čtyři?
Ano, Éter je tím co je nám předkládáno jako akáša, vesmírná knihovna, kvantové pole a mnoho dalších podobných – z prstu ( akáši a jiných) vyčarovaných pojmů.
Je to všechno, ale i naprosté nic. Je to všude, ale i naprosto nikde. Je vždy, ale i nikdy. To co můžeme nazvat principem, ze kterého vzešly další elementy, to co můžeme nazvat, že je Všechno-Vždy-Všude, to co můžeme nazvat nezrozeným, To z čeho vzešlo prvotní světlo a To co si jako první uvědomilo své vlastní Já jsem…je to co mnozí z nás znají pod jiným pojmem. Lidé TO, znají pod pojmem Bůh.
Vidíte už tu skutečnou výjimečnost? Nejen prožitku spojení se, ale i výjimečnost vaši? My, všechno, je stvořeno ze čtyř elementů nacházející se, pohybující se, konající, myslící a cítící v tom onom- Éteru. Je představa spojením se s něčím co nás zcela prostupuje natolik nemožná?
Ať naše mysl zahodí onu hmotnost myšlení, zavře oči a uvidí éter – a ano – nejprve jako temnotu, ale temnota má tvar, má zvuky, má obrazy, má pocity. Jistě – ta temnota jsme my – ta temnota je JÁ-ÉTER.
V nás, Ve mě, V Éteru je zapsáno naprosto všechno, ale také vůbec nic. My všichni jsme Éter, proto je tak snadné číst, naslouchat, vcítit se jeden do druhého. Pokud se však zavřeme sami v sobě, před sebou samými velmi těžko budeme rozumět jiným, ale i jiní budou velmi těžko rozumět nám.
Vzdušný elemenent
Vzdušný element, neboli ve svém projevu ducha znám jako Sylfa, je ve své podstatě velmi specifický. Jeho specifičnost spočívá v neutralitě, kterou oplývá jakožto sám o sobě činný element. Jistě teď, dokážeme, namítnout jeho sílu, jemnost, důležitost, destrukci, pohyb. Nicméně všechny vlastnosti, kterými oplývá, jsou převzaté vlastnosti dvou předchozích živlů. Proč převzatých? Protože mezi elementy ohně a vody působí element vzduchu jako spojovatel, medium. Ano, umožňuje komunikaci mezi těmito živly a tím pádem všemu co je tvořeno ohnivým a vodním živlem. Díky existenci těchto dvou se k nim přidal vzdušný princip.
Vidíte tu nádhernou souvislost komunikace? Oheň a Voda, muž a žena, ne mezi nimi, ale s nimi, Vzduch.
Vzduch tedy je nejenže spojuje, ale on je i prostupuje a proto dokáže přejímat vlastnosti oněch dvou elementů. Jistě není nijak obtížné si představit, co všechno svou řečí dokážeme, řečí jak verbální, tak neverbální. A nejen hovořit, ale i naslouchat. Vzdušný princip je taktéž nosičem a nejen slov, ale všech myšlenek a pocitů.
Netřeba zdůrazňovat to, že centrum vzdušného principu je v hrudníku.
Tedy vzdušný princip je tím, kterého bychom mohli využít v jakékoli komunikaci. Verbální, neverbální, empatické telepatické, „astrální“, ale především – vnitřní komunikace ze sebou samými.
K vzdušnému elementu se váže charakterový typ známý jako Sangvinik.
Klady:
Sangvinik má rád společnost. Je citový a okázalý, dokáže vše přeměnit v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Již od dětství bývá zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, miluje přítomnost ostatních. Rád je středem pozornosti. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními lidmi, doteky, objetí. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem. Sangvinik má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu. Je tvůrčí. Má rád veliké skupiny lidí.
– Dobrosrdečnost, chuť, obratnost, optimismus, píle, radost, přizpůsobivost, chytrost, laskavost, zvědavost, vynalézavost, spolupráce, diplomacie, mír za každou cenu, přesvědčivost, družnost, zdvořilost, lidskost, nezávislost, individualita, jedinečnost –

Zápory
Pouští se do mnoha věcí, které pak nemůže dotáhnout do konce. Příliš mluví, je rozvláčný a často a rád přehání. Je povrchní. Neumí se soustředit. Nevydrží v klidu. Je prohnaně soutěživý. Vždy musí vyhrát. Těžce mu docházejí souvislosti. Neumí pochopit jiný pohled na věci, kromě toho svého. Často podceňuje jiné lidi.
– Chlubivost, lehkomyslnost, klevetnost, marnotratnost, nepokoj, těkavost, pletichaření, mazanost, nevděčnost, lhostejnost, nepředvídatelnost, pokrytectví, nerozhodnost, přeceňování se, neschopnost koncentrace, intriky, úšklebky, výstřednost, nezájem, rebelantství, náladovost –

Pokud si uvědomíme, co vzdušný element spojuje a to, že tělní tekutinou sangvinika je krev, vidíme, jak vše do sebe skvěle zapadá. Co jiného si představit pod krví, než spojení ohně a vody.

Element země:
Jako poslední element se budu snažit přiblížit element země. Duch země je nazýván jako gnóm, ale celkově je jej představují bytosti nám známé jako permoníci či trpaslíci ( angl. Dwarf ).
Element země má ve své podstatě fluidum elektromagnetické. Je to dáno tím, že tento živel vznikl působením živlů ohně, vody a vzduchu ve zcela chaotickém řečišti existence. Živel země nejenže spojil zbývající tři živly, ale určil a vyhranil samotnou existenci hmoty a především časoprostoru. Dal formu jak vší existenci pro nás zcela běžnou, ale také formu existenci, jejíž bytí je zcela mimo náš rozměr našeho časoprostoru.
Charakterová povaha toho živlu je flegmatická:
Klady:
Flegmatikem se vychází snad nejlépe ze všech povahových typů. Je jen málo situací, které by ho dovedly rozčílit. Pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený téměř všude. Má rád přátele, ale nevadí mu ani samota. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý. Mezi ostatními flegmatik představuje tlumenou osobnost, která dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně. Obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace. Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci. Snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází. Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit.
– Dochvilnost, důkladnost, odpovědnost, střízlivost, svědomitost, vytrvalost, úcta, trpělivost, citlivost, stabilita, čistota, hledání faktů, píle, lidskost, metodičnost, efektivita, hospodárnost, pracovitost, dokonalost, praktičnost, zodpovědnost, spolehlivost –

Zápory:
Neumí se pro cokoliv nadchnout. Brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad nese odpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city. Nerad říká ne. Má strach z rozhodování.
– Lenivost, nepravidelnost, nesvědomitost, těžkopádnost, urážlivost, zádumčivost, pohodlnost, nenasytnost, materialismus, majetnictví, požitkářství, pomalost, tvrdohlavost, diskriminace, pedantství, malichernost, nedůvěřivost, nedbalost, předsudky, osudovost, nemilosrdnost, chladnost, tísnivost –

Elementární propojení Yggdrasilu

Schéma a rozdělení Yggdrasilu je nadále stejné jako ve výše uvedeném popisu.
Yggdrasil, pokud jsem již nezmínil, je stavěn na principech toho, co se nazývá posvátnou geometrií. Tedy toho, co je jedním ze základních stavebních kamenů Universa. Tato posvátná geometrie byla známa již ve starověku, kde ji zkoumal Platón. Nicméně, posvátná geometrie je stejně stará jako samotný éter – Aether, ze kterého začalo všechno vznikat, tvořit, spojovat se do hmoty navržené na základě oné posvátné geometrie.
Všechno touto posvátnou geometrií má své vzorce, ale nejedná se jen o hrubohmotnou existenci. Jedná se i o formy vibrací, myšlenky ale i emocí samotných. I ony jsou posvátnou geometrií utvářeny. Všechno má svou specifickou strukturu.
Tato struktura pro všechny existence Universa, má své specifické klíče.

naweb1