Duchové silových zvířat

Duchové Silových zvířat
Dovolím si začít vám představovat to, s čím se setkáváme nejen v šamanství při snových cestách, při vizích, ale velmi často také při našich „ běžných“ snech.
Často nás navštíví někdo nejen ze zvířecí, ale dokonce i rostlinné říše a my tušíme, že se jedná o určitý vzkaz, poselství, kterým samozřejmě zpočátku vůbec nerozumíme.
Později, možná přijde chvíle, kdy se setkáme s určitými snáři a někdy dokonce zaslechneme o šamanské cestě za těmito zvířaty, rostliny, jejich hledání, nalézání a rozmlouvání.
Ty by vám skrze promluvu těchto archetypů mohly přiblížit sami jejich duchové.
Ke každému ovšem pak duch může promlouvat zvlášť a něco jiného, proto ne vždy jeden určitý duch říká všem to stejné.

1.Hlas Orla
Jsem duch, který k vám přilétá na křídlech nebes. Jsem duch, kterému jste dali jméno orel, král nebes. Duch nebes, který vaši duši vezme do výšin vašeho vědomí a ukáže vám vás tam dole, vaše životy z mé perspektivy. Pode mnou létá mnoho dalších duchů se svými perutěmi a i oni vás můžou na svých křídlech vzít do výšin.
Ale jsem Duch, král, krále nebes, a jen skrze naše vzájemné spojení, skrze naši vzájemnou důvěru můžeme spolu cestovat do míst určených nejvyšším poznáním.
Někdy ty poznání můžou být poznáním toho, co za vším životem skutečně je, ale především je to nejvyšší poznání vaše vlastní. Vaší svobody, vaší vůle, vaší odvahy. Síly.
Jsem duch, ve kterém můžete nalézt odpovědi ale i otázky spojené s vaší intuicí. Protože intuice je pochopení, pochopení nebeské a nejvyššího pochopení lze dosáhnout jen bud v největší hloubce vaší duše, nebo jen s nadhledem z nejvyšších míst. Já vám umožním ten nadhled. Nadhled na všechno, co se děje pod vámi, co se děje okolo vás a vy, pokud máte odvahu, se tam hluboko dolů na vás samotné podívat.
Nejsem ten, kdo vám odpoví na vaše otázky, nejsem ten, kdo vám vaše otázky ukáže. Jsem ten, kdo vám umožní otevřít oči abyste je viděli sami.
Pokud máte odvahu.
Na mých křídlech můžete stoupat skutečně vysoko, ale ne výše, než kam sahá vaše odvaha a představivost. Ale než dosáhnete mých křídel, nejprve dosáhněte křídel těch, kteří létají níže a nelétají tak vysoko.
Mnohdy ani nevíte, že jste již létali na cizích křídlech. Často jste létali na těch svých vlastních. Jak vysoko jste se odvážili letět? Jak bezpečně jste se cítili? Věřili jste sami sobě při letu?
Můj pohled mi nic neskryje, ani vaše vlastní nitro. Záleží jen na vás, zda budete mít odvahu stát se mým zrakem, aby i vy jste mohli vidět to co vidím já. Můj zrak je spravedlivý, nesoudí, to dělá vaše mysl. Nebojí se, to vaše srdce se umí bát.
Ukažte pouze jen sami sobě svou odvahu se podívat sami na sebe z největší výšky, ukažte vaši spravedlnost k sobě samým a nesuďte se za vaši cestu, díky které jste nakonec mohli dosáhnout této výšky.
Čím výše budete, čím blíže budete k nebeskému slunci, k nebeskému slunci, tím blíže budete svému nitru, své největší hloubce, tím blíže budete sami k sobě, k vlastnímu spojení.
K vlastnímu pochopení.

2.Hlas Vlka
Vězte že to, co vám povím, se vám bude zdát, že je to spíše o lidském rodu než o mém.
Naše rody toho mají velmi mnoho společného. Natolik, že se naše rody nakonec spojili ve vzájemném soužití, ve vzájemné důvěře, ve vzájemné pomoci na cestě nejen k přežití, ale k vlastnímu rozvoji.
Naše vzájemná síla je dána doplněním toho, co nám jako jednotlivému rodu chybí.
Ano, mnozí z vás již odešli z přírody a své kmeny uzavřeli do kamenných měst.
Ale tam, kde dřív nestála žádná města, kde dřív byly chabé, nebo vůbec žádné hradby, tam kde jste dříve museli lovit a chránit se, tam naše vzájemné spojení bylo skutečné potřebné.
Stejně jako váš kmen, je naše smečka silná jenom tehdy drží-li pohromadě a má-li svého vůdce. Který nemá být jen ten nejsilnější, vy byste řekli měl by být moudrý, ale vůdce by měl být skutečně chytrý. Chytrý natolik, že včas nejen nebezpečí rozpozná, že se mu mnohdy dokáže i vyhnout, ale chytrý natolik, že umí i nebezpečí řešit. A řešit nejen nebezpečí, ale najít vhodné místo k životu, najít vhodná loviště.
Umět vytvořit silnou smečku.
Ale smečka není jen vůdce.
Smečka je každý vlk, každá vlčice a samozřejmě každé mládě.
Každý má svou roli, svůj úkol, vědomí toho, že je součástí smečky, se svými právy i se svými povinnostmi.
Ví, že na vzájemné spolupráci stojí síla smečky.
Tam, kde vlci jsou ochránci, bojovníky, tam vlčice jsou nejen matkami, ale matkami, které se věnují mladým, učí mladé a chrání je.
Vlčice tam, kde vlci bojovníci mají svou roli lovců, ochránců, bojovníků, tam vlčice tvoří skutečné srdce smečky. Vy byste domu řekli domov.
Naše životy neváháme v čase nouze obětovat pro přežití smečky, jeli to nezbytné. Mnoho vlků tak ukončilo svou cestu, aby poskytli ochranu, někdy čas a mnohdy i dokonce svoji krev pro přežití jiného.
Jsme v plném souznění s přírodou, s jejími zákony ale jsme vlci. Někdy naše vlastní touha, naše potřeby, síla smečky jde do míst, kde se odhodlají postavit i samotné přírodě, pokud máme pocit, že právo je na naší straně. Ano, jistě i my umíme uplatnit právo silnějšího.
Chytřejšího.
Často za to platíme.
Vidíte?
Nakolik jsou si naše rody podobné? Kolik vzájemnosti sdílíme?
Tím, že setkáváme ve snech je nejen o uvědomění naší vzájemnosti, ale o uvědomění vašeho rodu, vašeho místa v něm.
Je to o uvědomění toho, že ne vždy je nutné se zbytečně obětovat, že je vždy někdo ve vašem kmeni, kdo může pomoci. A stejně tak i vy můžete pomoci.
Naše setkání je o uvědomění toho, že každý v kmeni má své místo, svůj smysl, který mu dává nejen výsady, ale i povinnosti.
My vlci jsme vytrvalí, my vlci vidíme více než si skutečně myslíte. Zrak náš a našich kočičích soupeřů je velmi podobný.
Náš zrak proniká skrze závoj záhrobí a můžeme skrze tento a svět záhrobí kráčet.
Náš hlas, pokud jsme v záhrobí hlasem mrtvých k živým, a živých k mrtvým.
Jak jsme často vašimi strážci, jsme strážci i mrtvých.

3.Hlas Jaguára
Nejen v hluboké džungli, v temných stínech pralesa, ale i ve stejných hlubinách vašich srdcích sídlí můj duch, který je vždy připraven na chvíli, kdy ho v sobě probudíte.
Kdy vy sami se stanete jaguárem tam, kde byste se sami nikdy neodvážili vstoupit. Stát se jaguárem tam, kde byste jindy pro jiné byli pouhou kořistí.
Ale ve chvíli, kdy v sobě probudíte mého ducha, nebudete jen lovcem, budete tím, kdo vidí, slyší, cítí.
V temnotách a stínech pralesa.
Pro mnohé jsem cestou, pro mnohé jsem smrtí, ale pro mnohé znamenám i život. Jsem odhodlanost, vytrvalost, jsem cesta a jsem hlas.
Tam kde mnohé kořisti ve stínech dokáži přivodit smrt, aby byl můj duch nasycen, tam vás dokáži zbavit vašich strachů. Těch stínů, pro které byste se jindy vy sami stali kořistí.
Skrze můj zrak uvidíte, skrze můj čich vycítíte, skrze mé uši uslyšíte a porozumíte tomu, co se před vámi skrývá.
Sám se v temnotě dokáži stát temnotou, stát se těmi stíny ve kterých se skrýváte vy sami před sebou. Uvidíte nejen vaše nepřátele, uvidíte nejen vaše strachy, uvidíte především sami sebe. Budete se vidět takovými jakými doopravdy jste. Budete-li si lhát, stanu se vaší smrtí, abyste se mohli znovu zrodit. Bude jen na vás, jak a kam se pak zrodíte. Zda se zrodíte do stínu pralesa, nebo se stanete pralesem.
Stíny procházím stejně jako jimi prochází a odhrnuje jejich závoj světlo. Nejen světlo ohně, ale světlo slunce. Slunce je mým symbolem. Ne slunce, které žhne na obloze, ale slunce, které žhne v srdci každé živé bytosti ze slunce žijící.
Jak je mým symbolem slunce, je mým symbolem život i smrt, koloběh, proměna. Z mrtvé hmoty na živou, z živé na mrtvou. Proměna energie.
Skrze plamen v srdci, který díky slunci v každém z nás plane. A tento plamen nejen zabíjí, ale i mění všechny, ty, kteří se před ním ve stínech skryli, aby vzbouzeli strach. Aby mohli číhat za zády na svou chvíli. Jako pavouci a hadi ve svých skrýších, nečekaní, zákeřní.
Jsem život i smrt, jsem jistota jednoho nebo druhého. V těžkých chvílích jsou jen tyto dvě jistoty. Je na vás, v kterou jistotu budete věřit, nebo které jistoty se budete bát.
Já jsem jistota života i smrti. Máte-li jistotu ve mně, mějte ve mně i důvěru, že vás provedu do míst, kam máte směřovat.
I kdyby to byla cesta smrti.
Všichni jednou zemřeme.
Není třeba se smrti bát.
Je jen na nás, na vás, jestli ji přijmeme se strachem, nebo s důvěrou.

4.Hlas Kondora
Můj duch krouží nad vámi jako mnohé vaše myšlenky ztracené, nepolapitelné.
Můj duch, který nad vámi krouží, nad vámi bdí ve chvílích, kdy vaše myšlenky jsou ztraceny v pochybnostech nad smyslem vašeho konání, nad smyslem vašeho bytí. Ztraceny jako jsou ztraceny hvězdy odrážející se ve vodní hladině.
Viditelné, nepolapitelné.
Ale já nejsem nepolapitelný.
Jsem duch, který vám pomůže dosáhnout těch myšlenek, které před vámi unikají tím více, čím více se je snažíte polapit do své moci.
Snažíte se myšlenek dosáhnout zvenčí, snažíte se je chytit do svých dlaní. Ale myšlenky jsou jako pára, jako vzduch. Jsou okolo vás, jsou ve vás, ulpívají na vás, ale přece je nikdy nepolapíte. Dokud vy sami se nestane myšlenkou, dokud vy sami se nestanete kondorem, dokud se můj duch nestane vámi.
Na svých křídlech nosím rozbřesk nových dnů, jsou světlem do vašich pochybností, cestou do vašich marných snah polapit nepolapitelné.
Všechno to máte uvnitř sebe, všechno, co je uvnitř nepolapitelného už dávno v sobě máte. Je to odkaz. Odkaz, který vám zanechali předci. Odkaz, který je všude okolo vás, odkaz, který je ve vás samotných, odkaz, který na vás ulpívá.
Odkaz, který je tak nepolapitelný.
Protože je již dávno ve vás, stačí vzlétnou do hlubin vašeho Já, do hlubin odkazu, co vám zanechali předci, do hlubokých roklí, bezedných propastí nekonečných myšlenek. Nevyřčených křivd.
Vzlétněte s mým duchem na vrchol vašeho dna propasti, abyste se mohli ocitnout na vrcholu poznání odkazu vašich předků.

5.Hlas Srny
Můj duch tak rád cestuje volnou přírodou, volným lesem, vonnými poli. Má duše, má bezelstnost je pro mnohé snadnou kořistí, má plachost je pro mnohé výzvou, mé oči jsou jejich svědomím.
Můj duch jde za sluncem tam, kde jiní vstupují do stínu. Můj duch promlouvá k těm, co v tichu mlčí.
Jsem duch, jsem cestou no klidu zátiší vašich životů, vašich myslí, vašich citů.
Má cesta by mohla být cestou blázna, který právě poznává krásu světa okolo něj. My jeho krásu známe, a přesto se z té krásy radujeme každý den.
Jsem duch, co zná sousty jiných duchů, duchů, kteří mají ve svých srdcích více plachosti než já. Dokáži s nimi promlouvat, když se bojí promlouvat s kýmkoli jiným. Jsem duch, co dokáže vnést klid i do jejich duší, dokáži přenést svou důvěru, aby i ony, ty plaché duše důvěřovaly vám. A vy naši důvěru nezklamte.
Hledáte-li tajemství lesů, tajemství hvozdů ukryté před mnoha dalšími, není nic, co by bylo ukryto před námi. Můžeme vám ukázat kde se napít, kde najíst, kde se vyléčit.
Jsem duch, který miluji v lese všechno živé a všechny živé. A ano, to že smrt je nedílnou součástí života dobře víme, dobře víme že pro mnohé jsme tím, co pro nás jsou lesní plody.
A přesto je milujeme.

6.Hlas Netopýra
Rezonance, vibrace, hlas a zvuky to všechno se ode všeho odráží. Oči, pokud neumíme nahlédnout pod povrch jsou velmi často slepé a často ani vidět nechtějí.
Ale co všechno k našim uším doléhá, ode všeho, co je okolo nás. Všechno okolo nás promlouvá svým hlasem a vy, aniž byste tomu naslouchali do všeho, do všech okolo narážíte. A čím více narážíte tím méně věnujete pozornosti všemu, co je okolo vás a o to více záměrně do toho narážíte.
Zastavte se, zaposlouchejte se. Věnujte pozornost tomu všemu, co je okolo vás. Nejen proto, abyste do toho nemuseli narazit.
Jsem duch, jsem zvuk, jsem hlas a vzduch.
Nejenže díky zvuku vám můžu ukázat co všechno je okolo vás, co všechno se okolo vás od vašeho zvuku odráží, ale co všechno okolo vás zvuk vydává.
A co znamená.
Tak jako vy vydáváte zvuk, tak jako tluče vaše srdce, tak jako vaše emoce okolo vás vyvolávají bouři, tak je tomu i všude okolo vás.
Všechny tyto zvuky, vibrace pro vás splývají v nesrozumitelný šum.
A to nemusí být toho příliš mnoho okolo vás. K tomu většinou stačíte vy sami, aby se všechny vaše vlastní vibrace spojily a vy sami sobě nerozuměli.
A proto máte mě.
Abych vám pomohl skrze vaše vnitřní echo rozlišit všechny vaše různé vibrace a odkud vychází. Co vám říkají.
Váš vlastní vnitřní vět je příliš složitý a příliš zahalený ve tmě. A to je svět stvořený pro mého ducha. Nevidím, co slyším, ale vím, co to říká. A vím, kde to je.
Ponořte se do hlasu svého vlastního srdce, to jeho pravidelného rytmu, a naslouchejte jeho echu. Zaměřte se na každou vaši část vás samotných abyste mohli slyšet, zda se vám bude vracet jen odezva vašeho srdce, nebo i něco více, další hlas.
Já jsem ten, který vás provede vaším nitrem, který vám pomůže prozkoumat a poznat vaše nitro skrze ozvěnu vašeho vnitřního já.

7.Hlas Lva
Nejsem jenom duchem, jehož znamení se nese v duchu slunce, pohodlí, síly. Nejsem jenom duchem, který by stát za ostatními pozemskými zvířaty jako jejich vládce. Možná k tomu má povaha svádí. Možná k tomu svádí má síla. Má rozhodnost. Má panovačnost.
Jsem duchem, který mezi těmi svými pozemskými respektuje jejich vzájemný vztah, jejich roli v jejich vlastním životě.
A oni respektují svou roli stejně jako rozhodnutí o jejich osudu, který je potká. Stejně jako každého z nás. Nikdo z nás není nesmrtelný a v my spojeni s přírodou, duchem velké matky víme, že žádná, ani ta naše vlastní smrt není zbytečná.
A jde mezi mnou, mým duchem a všemi pozemskými především o tu důvěru, kterou ve mne velká matka vložila. V rozporech jsem ten, kdo může rozhodovat ve váš prospěch, či neprospěch.
Ano. Nerozhoduji podle práva, kde jsme si všichni rovni, ale podle toho, kdo čím dokáže těm druhým prospět. Mnozí svými činy, mnozí už jen svou smrtí.
Ale to rozhodně neznamená, že již tak jsou k ničemu.
Naopak.
Smrt je velmi silnou i pro ty, kteří se stanou kořistí, nebo již příliš zestárnou.
V jejich žilách proudí tolik vzácná energie u těch, kteří jsou stále plní života a můžou ji dát těm, kteří pro život mají stále co vykonat.
A ti, kteří jsou již staří a slabí mají ve svých žilách moudrost prožitých let.
Važme si smrti všech, o kterých bylo rozhodnuto, že nadešel jejich čas.
Protože tím nám dávají možnost nejen sílu do našich životů, ale možnost život žít moudře.
A tomuto učíme nejen své děti, ale živé tvory okolo nás.
Jistě, kdo by se rád a dobrovolně vzdal života.
K tomu je třeba plné pochopení a procítění toho, že i pro jeho život musel někdo ten svůj odevzdat.
Jsem duch, který vám skrze vaši potravu, přijímané energie, vaše emoce dovolí přijmout nejen onu energii, sílu potřebnou pro život, ale umožní vám abyste přijmuli moudrost v potravě skrytou.
Dovolím vám skrze mého ducha spojit se s velkou matkou abyste i vy mohli pocítit význam vašeho života, který žijete, co vám a tvorům okolo váš život přinese, co máte přinést.
A mohli jste pocítit, co vám a tvorům okolo přinese vaše smrt.

8.Hlas Slona
Jsem duch slunce, jsem duch vody, jsem duch otce, jsem duch matky. Můj duch kráčí tímto světem v pokojné záři velkého světa, velkým tělem, velkým srdcem.
Připisuje se mi velká paměť, tak velká, že ani sami nevíte, jak velká může být. Může být tak velká jako svět, který mi duchové tohoto zvířete neseme na svém hřbetu a putujeme s ním širým vesmírem.
A tam je naše paměť.
Nejen paměť celého toho světa, ale paměť celého vesmíru, kterým jsme doposud kráčeli.
Paměť vašich praotců, vašich pramatek, vašich pradědů.
Vašich prabáb.
Naše tělo je možná velké, stejně jako naše srdce, stejně jako naše mysl, ale víra, důvěra, láska v tento svět nezná hranic.
Skrze mého ducha toho dokážete mnohé poznat, mnohé objevit, mnohé pochopit.
Ale skrze mého ducha můžete především pocítit naši obrovskou důvěru ve velkou matku.
Důvěru, kterou máme i ve chvílích, kdy vy lidé jste ztratili cíl, kdy jste ztratili spojení s matkou zemí, ve chvílích, kdy velká matka trpí.
A ona má naši nikde nekončící lásku ve všem, co společně prožíváme.
Vaše štěstí se odvíjí od toho, čeho jste dosáhli, od toho, co jste nalezli, stejně tak vaše touha se odvíjí od toho, co si myslíte, že vám chybí. Že si myslíte, co potřebujete.
Ale to, co ve skutečnosti potřebujete se velmi liší od toho, co si myslíte, že potřebujete, po čem toužíte, co byste si přáli.
Možná se vám zdá, že my, duch slona máme život mnohem snazší než vy lidé.
I my máme svou cestu napříč prchavou přítomností vašich životů.
Jsme pamětí.
Jsme tělem.
Jsme srdcem.
Jsme nekonečnou láskou, štěstím k velké matce a k jejím synům i dcerám.
A ano i k vám.

9.Hlas Koně
Jsem duch svobody, jsem duch volnosti, jsem duch myšlenky. Jsem duch, který stejně jako vítr, stejně jako myšlenka, tak i jako světlo ponese vašeho ducha do míst, která jsou vám určena. Jsem spojenec, jsem přítel. Jsem ten, který v naší vzájemné důvěře provede i těmi nejobtížnějšími místy které, byste sami jen stěží přešli sami.
Jsem duch, který vám z míst nejen pomůže, jsem duch, který vás podpoří. Jsem duch ale kterého můžete podpořit i vy.
Jsem duchem nejen volnosti, svobody, myšlenky, jsem duchem vzájemné spolupráce.
Jsem duchem rodiny.
A rodina, stejně jako já vám pomáhá přejít přes místa, kde by se jeden jediný ztratil ve svém zoufalství, beznaději.
Rodina vám poskytuje i bezpečí, pomoc a vy, kteří jste součástí rodiny ji můžete poskytnou dalšímu členu rodiny.
Můj duch s vámi lidmi je již velmi dlouho s úzkém spojení.
Ano, mnohdy jste našeho ducha spoutali, mnohdy jste našeho ducha zapřáhli, ale vždycky jste věděli, jak náš duch je pro vás cenným pomocníkem a umíte si vážit našeho spojenectví.
Stejně tak i my si toho spojenectví vážíme.
Vzájemně jsme dokázali procházet chvílemi radosti, i chvílemi bolesti, chvílemi míru i chvílemi válek. To k našemu osudu vzájemně patří, stejně jako k němu patří vzájemně sdílené chvíle vděčnosti jeden druhému za všechny životní zkoušky, kterými procházíme.
Vy chráníte nás, my zase vás.
Když náš duch dovolí vašemu duchu abychom se spojili, můžeme dát vaší duši naši sílu, naši rychlost, naši výdrž.
A křídla.
Ano, nejsme jen duchem koně, zvířete, které běhá pouze po zemi.
Ano, náš duch má křídla.
Kam až vzájemně doletíme záleží jen na nás. Buď povedete vy, kam budete chtít, nebo my doneseme my vás, do míst, kde potřebujete být.

10.Hlas Draka
O mém duchu, o tom, co vám přináším je toho napsáno velmi mnoho v mnoha kulturách. Všechny tyto kultury procházely stejně divokým obdobím jako můj duch a podle toho se naše vzájemné vztahy odvíjely. Odvíjelo se naše vzájemné přátelství, ale i nepřátelství. Odvíjely se naše vzájemné vztahy.
Mezi drakem a člověkem.
Můj duch má pět podob.
Čtyři podoby jsou dány živly, kterými je tvořena veškerá existence tou pátou, či spíše původní podstatou je podoba, ze které vychází všechny živly.
Propojit se s mým duchem není těžké, je to vlastně velmi lehké. Ale to, co vám můj duch přinese záleží jen na tom, skrze kterou vaši část se spolu propojíme.
Můj duch, duch draka je jedním z vyobrazením samotné podstaty, živlů a velmi často i bohů.
Můj duch pro vás představuje absolutno, absolutní moc, absolutní bezmoc, absolutní stvoření i absolutní zánik.
Může být pro vás absolutním dobrem, ale i absolutním zlem.
Všechny mé tváře jsou tvářemi vlastnostmi elementů, jejich tvůrčích schopností, ale i jejich destruktivních schopností. Vlastností dobrých, ale i těch naprosto zlých.
Nemůžete si vybrat, která má tvář se vám zjeví. Můžete si vybrat živel a skrze něj se se mnou spojit.
Můj duch je absolutní.
Absolutní v tom, že vám ukáže absolutní moc, sílu, tvář toho, co vás ovládá. Absolutní tvář vašeho podvědomí.
Jste na to připraveni?
Jste připraveni se podívat sami sobě do tváře draka? Do tváře, která může být tváří anděla, ale i tváří démona?
Ty vaše ideály o mě.
Ano, můj duch je mocný, moudrý, milující, láskyplný. Ale je také divoký, nevyzpytatelný, nenávistný.
Chtěli byste si vybrat se kterou tváří se chcete setkat? Chtěli byste si vybrat sílu, která vám bude proudit v žilách?
Chtěli byste v sobě pocítit mou skutečnou moc, mého ducha?
Chtějte abyste na ni byli připraveni. Jinak vás pohltí.
Ne, nestraším vás, jen má síla není určena pro všechny, ale všichni ji v sobě můžou probudit.
Myslíte si, že jste připraveni, silní, čistí, odvážní, pokorní stát se mou součástí a připraveni na to abych se já stal tou vaší?
Zastavte se, nadechněte, vydechněte.
Pokud budete mít odvahu se podívat sami na sebe v zrcadle na tak dlouho, dokud nenahlédnete pod povrch sebe samotného, můžete spatřit svou vlastní tvář, své vlastní pocity, svou odvahu, svou pokoru.
A to, co v sobě spatříte vám naplní v pln síle ve chvíli, kdy s v sobě probudíte mého ducha.
Že jste se báli, že jste se vyděsili, že jste viděli zlovolnou temnotu uvnitř vaší duše?
Takovým bych se ve vás stal.
Ale nelze v sobě vyvolat jen ducha jednoho elementu, ten by ovládl jiné vaše elementy. Všechny elementy ve vás si musí být rovny, musí být v harmonii.
Pokud ne, stane se to, že vás pouhý jeden element ovládne se všemi svými pozitivními i negativními projevy a ostatní elementy mu budou podřízeny.
Jste připraveni na to splynout se všemi mými čtyřmi duchy najednou?
Stát se skutečným dračím mystikem?
Přijmout veškerou moudrost dračího ducha?
Mít jeho veškerou moc?
Nejste.
Ale můžete nás požádat o pomoc, o zastoupení, o radu, o sílu a my, pokud uznáme, že vám to pomůže na vaší cestě za poznáním, učením se sebe samých vám pomůžeme.
Buďte však připraveni, že ne vždy to bude dle vašich představ.
Můžete nás přivolat, jako ducha, ale ne jako součást vás samotných. A pokud vaše prosba bude ve vašem nejlepším zájmu, my vám ji splníme.
Ale pozor, přání se opravdu plní.
Dejte si pozor na to, co si přejete.
A co duch, dračí duch samotné původní, prvotní podstaty?
Lze ho k sobě vyvolat, či s ním splynout?
Ano lze.
Pokud jste připraveni propadnout nicotě, pokud jste připraveni stát se ničím, pokud jste připraveni zemřít.
Pokud se nebojíte smrti.
Pokud víte, jak byste chtěli zemřít.
Pokud jste již zemřeli.
Pokud jste se znovuzrodili.
Z mého ducha prvotní podstaty vzešlo všechno.
Všechny elementy, všichni duchové.
Nejen duchové draka.
V duchu tohoto draka je skryto všechno vědění, všechna minulost, všechna přítomnost, všechna budoucnost.
Ale vždy se vám ukáže jen to, na co jste připraveni.
Nikdy se vám neukáže víc.
Pokud byste se mě, byť jenom vyvolali a já vám nic neukáži, jen vám ukazuji, co můžete z prvotní podstaty poznat.
Není tam nic, co by vám bylo záměrně skryto.
Je jen a jen na vás co můžete vidět.
Vůbec nesejde na tom, co chcete vidět.
A cože to znamená ono pouze mne přivolat, nebo vzájemně se spojit?
Pokud to nyní nevíte, nezkoušejte se o vzájemné spojení. Raději mne pouze přivolejte.
A já, pokud vám to prospěje, vás můžu učit.

11.Hlas Delfína
Jsem s vámi. Tak jako koloběh života a smrti, tak jako den a noc. Tak jsem já, duch vody, hlas vody, hlas, který s vámi může promlouvat, hlas, kterému můžete rozumět, protože jsme si podobní ještě více, než jste doposud zjistili.
Můj hlas je hlasem vody, hlasem života, hlasem velké matky, který k vám může promlouvat ze všech jejích forem, které zde na Zemi má.
Co všechno skrze mne velká matka chce říci?
Je toho mnoho, ale to, co vám skutečně může říci, to, co vám můžu dát i já je cesta.
Cesta do hlubin celého bytí. Cesta do hlubin bytí vašeho vlastního já, beze strachu, s radostí, bez očekávání.
Se mnou vás nepotkají démoni, dravci vašeho podvědomí.
Já vám naopak ukáži to, co je pod hladinou každé vody. Život.
Život v těch nejúžasnějších barvách, podobách. Život, který je tolik vzdálen tomu vašemu a přitom nadosah.
Život vzájemného respektu, vzájemné harmonie, klidu a souladu.
Život, který plyne ve stejném koloběhu jako ten váš nahoře.
Všechny bouře, které prožíváte jsou pouze na povrchu.
Tady dole, v hlubinách nejtemnějších vod, v hlubinách, do kterých vám přinesu prozření je naprosté ticho. Stejný klid, stejné ticho jako je v té největší hlubině vás samotných.
Tam vás dokáži dovést.
Do vašeho vnitřního světa plného ticha.
Prostého bytí, vzájemné přítomnosti vás a mého ducha, se kterým naleznete, v té největší hlubině všechno to, co hledáte tam nahoře.
Tam nahoře a ještě výše, tak kam směřují vaše sny, vaše přání, vaše víra.
A přitom ji můžete směřovat do hlubin svého nitra, protože tam je k nalezení všechno to krásné po čem sníte.
Jen pro vás samotné je ta cesta náročná, temná, nebezpečná.
Se mnou ne, naopak.
Se mnou je ta cesta plná radosti. Radosti nejen ze vzájemné přítomnosti, ale radosti, že se vracíte domů. Do skutečného domova, kde naleznete své opravdové Já.

12.Hlas Gazely
Rychlost a klid, střeh a rozvaha.
V místech, která můžou znamenat pro vás chvíle strachu z toho, že se stanete součástí pro dravce potravou, jsem zde pro vás.
Mým darem je střeh, bystrost a velmi vnímavé smysly pro vše co se děje v širším okolí.
Je velmi obtížné mne zaskočit. Ach ano. Nejsem bojovník i když bránit se umím, ale mou předností je rychlost v tolik mém milovaném prostoru. Jsem duch slunce, jsem denní duch, proto jsem vám nejvíce platná ve dne, kdy svítí slunce, kdy smysly mnohých jsou ohlušeny běžným denním ruchem. Ale ne mé, mé jsou naopak nanejvýš bystré.
Ve vzájemném spojení vás chrání nejen mé smysly, nejen má rychlost, ale i mé paroží, které pro mnohé je stejnou hrozbou, jako jsou pro mnohé hrozbou jejich tesáky.
Ale ne, ne to není všechno, čím jsem, co můj duch vidí, co slyší. Můžu vám povídat o tom co kde roste, kde je zdroj vody. Můžu vám ukázat tichá místa, stejně jako místa, kde se střetává všechen život pospolu.
Můžu vám ukázat, můžu vám říci, můžu s vámi rozmlouvat a můžu být i duchem, který vás provede k jiným duchům, a jiným duchům se pomoci naopak vyhnout.
Můj čich vám řekne, zda je voda pitná, zda není potrava otrávená.
Můj čich vám může říci i to, co se k vám blíží.
Můj sluch slyší, co i šeptají ptáci, o čem přemýšlí šelmy, můj sluch slyší hlas rostlin, ví, o čem si povídají, ví, co nám povídají.

13.Hlas Rysa
Mnozí z vás by mého ducha považovali za ducha, který se ve svém spojení s přírodou kráčí divočinou vstříc za svou kořistí. Vnímali byste mne jako ducha, který svými smysly dokáže prohlédnout nejedno úskalí, dokázalo odhalit tajné skrýše své kořisti. Dokázal svým zrakem, svým tichým krokem procházet skrze svět mnoha bytostí.
Svým zrakem ale nevidím jen svět, který vidíte vy. Vidím svět, který je běžnému zraku skryt pod závojem všedního žití a jen málokdo dokáže vnímat že koloběh, cyklus, cestu velké matky kolem slunce není jen koloběh. Je to nejen tvoření, je to nejen plánování, je to nejen sázení a sklízení.
Je to sled mnoha událostí běžnému oku skryto.
Tyto události mají roušku světla, mnoha barev, mnoha jeho úrovní, které se mezi sebou prolínají, které na sebe navazují, propojují se a vytváří nové vlastní odrazy sebe sama.
Dokáži vidět všechny tyto jemné nitky světelných vláken, které nejsou jen světlem, jsou vším, co se okolo nás děje.
Jsou nejen nyní psanými příběhy, ale i příběhy, které se už dávno staly a ukazují příběhy, které se teprve stát můžou.
Vidím to co se z utkaných světelných vláken tvoří, protože vidím jaké jsou ty vlákna, vidím odkud pochází a co si sebou tyto vlákna nesou.
Vidím, kde ty vlákna mají svůj počátek a kde tyto vlákna končí ve spojení s vlákny jinými.
Mé oči vidí cesty tvořené světelnými vlákny.
Každé konání, nejen vaše, ale všechno vyzařuje nové světelné vlákna, která se dotýkají nekonečně dalších vláken. Vidím, jak se vzájemně prolínají, jak se tvoří radost, štěstí, ale i smutek a bolest, láska i nenávist.
Vidím život, jak vzniká, ale i jak zaniká.
Vidím, jaký život vzniká z toho, který zaniká.

14.Hlas Medvěda
Můj hlas, můj duch je tichou bouří, která ve svém světě prochází skrze životy neklidných duších majících strach, že zrovna na ně má bouře uhodí.
Jsem nejen silou, jsem nejen rozvahou, jsem nejen nespoutanou bouří, jsem nejen vytrvalostí.
Jsem lesem, ale nejsem pánem, jsem to jen a jen já, kdo projde celým lesem bez zábran.
Jsem jeho strážcem.
Strážcem jeho tvorů, strážcem života, strážcem jeho velkého ducha.
Jsem strážcem jeho síly, jsem strážcem jeho nejhlubších tajemství.
Když se ocitnete v lese, mějte les v úctě, buďte k lesu pokorní, neubližujte lesu. I když mé tělo putuje od vás na míle daleko, můj duch je všudypřítomný.
Ale nejen proto, aby hlídal les před vámi, ale pokud se stanete součástí lesa, pokud vás les přijme, budete i pod mojí ochranou.
Jsem duchem lesa, který umí spojit vše živé, co je součástí lesa v jednu bytost, aby jako jedna bytost jednala, aby jako jedna bytost rozmlouvala, aby jako jedna bytost naslouchala.
Cokoliv řeknete jakékoli bytosti v lese a on vás přijal, já vás slyším.
Je jen a jen na vás, zda budete chtít být součástí této živoucí bytostí jakou je les, zda budete chtít sdílet vše, co je v lese možné sdílet.
Mír, klid, potravu, radost, štěstí, ale i ten smutek, někdy bolest.
Vzájemné soužití v respektu jednoho k druhému.
Nejen mezi zvířaty, ale i mezi rostlinami.
A pokud ano, jsem při vás, jsem vaším strážcem i průvodcem.
15.Vážka
Jsem rychlost, jsem mžik, jsem zdání, jsem klam. Jsem krása, jsem sen…
Jsem duchem vody, jsem duchem prosté volnosti, prostého okamžiku. Jsem duch nespoutaného času, prostoru.
Jsem okem vidím více než jen jeden čas, více než jen jeden prostor najednou. Vidím procházející se časy a prostory skrze ten váš vlastní. A jak vidím, tak sám procházím z jednoho do druhého bez omezení možnosti či nemožnosti.
Jsem duchem, kterému může připadnout, že svět je tolik malicherný ve své vlastní důležitosti, protože svět není jen to, co si sám so sobě myslí, jak sám sebe vnímá. Je mnohem více, mnohem více než je ona sám sebe vědom. Je mnohem více časů a prostorů, než je schopen sám do sebe nahlédnout.
A toho já schopen jsem.
Jsem schopen nejen nahlédnout, jsem schopen nejen cestovat, jsem schopen jiným světům rozumět.
Neslyším slova, ale vidím je, vidím myšlenky, vidím emoce, vidím to, co vy nazvete vibrací, energií, ale nevidíte ten potenciál, který je v tom obsažen.
Ten potenciál vás může svázat v nemožnosti toho po čem toužíte, ale nejste toho schopni dosáhnout.
Potenciál, který vás dokáže zcela vyčerpat, protože přese všechnu snahu ho nechcete přijmout, protože si nejste vědomi té skutečné síly, která je obsažena i v tom co je vám tolik nelibé.
Tento potenciál vás dokáže spálit, když si myslíte, že můžete všechno, aniž byste, brali ohled na ostatní okolo.
Potenciál, který vám dokáže dát oči vidění vážky, vidění potenciálu v tom. co okolo vás, ve vás proudí. Vidění skrze co všechno prochází, skrze všechny vnější i vnitřní světy. Vidění všech bytostí, které jsou většině duchů skryté.
Bytosti, které se ukážou jen těm, kdo duchy vidět dokážou, dokážou jim porozumět, dokážou je vyslechnout, a ne je jenom o něco žádat.
Jsem duchem tolik posvátným právě pro ty, kteří jdou touto cestou, kteří dokáží vidět.
A skrze má křídla můžou vstoupit do jejich světů.
Má křídla nejsou jen pohyb v tomto prostoru, má křídla mění prostor, propojuje prostor, otvírá cesty prostoru.
Jsem vodní duch, duch, který rozčeří všechno okolo vás, vně vás, uvnitř vás jako vodní hladinu za jejíž clonu je možné se dívat, a ne se jenom dívat na vlastní odraz ve vodní hladině.
Jako by jste se dívali na odraz hvězd ve vodní hladině a má křídla vám ji zčeří tak, že nebe nad vámi se stane vodní hladinou a hladina pod vám hvězdným nebem, do kterého můžete vstoupit a ponořit se do něj…